نرده کابلی

2017-08-28

نرده استیل و پله شیشه ای اثر آوا جرینکا

نرده استیل و پله شیشه ای با ستون آهنی طراحی توسط اوا جرینکا. با توجه به اینکه طرح بسیار زیباست، ضخامت ورق آهن ستون باید به قدری زیاد باشد که بتواند تحمل این بار را داشته باشد.
2017-08-28

پله چوبی و نرده کابلی رابرت میر

پله چوبی و نرده کابلی اثری از رابرت میر
2017-08-29

دلیل استفاده از نرده کابلی چیست؟

2017-08-29

چرا نرده کابلی باید ساختار کوک شدن داشته باشد؟