نرده استیل خم

نرده استیل خم به صورت دو طرفه
2017-10-24
نرده استیل بالکنی
2017-10-24

نرده استیل خم که در چند طبقه اجرا شده است، یکی از مهمترین قسمت هایی که مربوط به نرده استیل خم می باشد، محاسبه ی نوع زاویه و نوع ضخامت لوله های استیل می باشد .