پله استیل معلق به همراه نرده استیل خم و کف پله چوبی